--> Ano ang Mga Elemento ng Istrukturang Panlipunan | Techpopop

SHARE

Ano ang Mga Elemento ng Istrukturang Panlipunan

contemporary issues, Elemento ng Istrukturang Panlipunan, what are the elements of nations structure

Resulta ng larawan para sa Mga Elemento ng Istrukturang PanlipunanInstitusyon
Ang lipunan ay binubuo ng mga institusyon.Ang institusyon ay organisadong sistema ng ugnayan sa isang lipunan (Mooney, 2011). Isipin halimbawa ang isang pangkaraniwang araw. Magsisimula ito sa paghahanda ng mga miyembro ng pamilya para sa kani kaniyang mga gawain. Ang pamilya Charles Cooley “Ang lipunan ay binubuo ng tao na may magkakawing na ugnayan at tungkulin. Nauunawaan at higit na nakikilala ng tao ang kaniyang sarili sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa iba pang miyembro ng lipunan. Makakamit ang kaayusang panlipunan sa pamamagitan ng maayos na interaksiyon ng mga mamamayan.”(Mooney, 2011) http://wpcontent.answcdn.com/wikipedia/en/thumb/1/1c/Charles_Cooley.png/220px Charles_Cooley.png 15 ay isa sa mga institusyong panlipunan, dito unang nahuhubog ang pagkatao ng isang nilalang. Mula sa tahanan, maaaring ang ibang miyembro ng pamilya ay magtungo sa
paaralan samantalang ang iba naman sa kanila aymagtatrabaho o kaya ay mamimili ng kanilang pangangailangan. Tulad ng pamilya, ang paaralan ay nagdudulot ng karunungan, nagpapaunlad ng kakayahan, at patuloy na naghuhubog sa isang tao upang maging kapaki pakinabang na mamamayan, isa rin itong institusyong panlipunan. Samantala, ang mga taong nagtatrabaho at kumokonsumo ng produkto ay bahagi ng isa pang instituyong panlipunan – ang ekonomiya. Mahalaga ang ekonomiya sa lipunan dahil pinag aaralan dito kung paano matutugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan. Mula sa tahanan hanggang sa mga lugar na patutunguhan maaaring may makasalubong kang traffic aide, may madaanang mga tulay o kaya ay mainip dahil sa abala na dulot ng ginagawang kalsada. Maaaring may makita ka ring mga anunsyo ng mga programang pangkalusugan at pangkalinisan. Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga tungkulin ng pamahalaan na isa ring institusyong panlipunan. Sa pagtupad mo sa iyong pang araw araw na tungkulin, naghahangad ka ng kaligtasan, nagdarasal ka na maging tagumpay ang iyong mga gawain, at maging ligtas ang iyong mga mahal sa buhay. Lahat ng ito ay ginagawa natin dahil sa ating pananampalataya. Ang usapin ng pananampalataya ay bahagi ng relihiyon na isa rin sa mga institusyong panlipunan. Ang pamilya, relihiyon, edukasyon, ekonomiya, at pamahalaan ang itinuturing na mga institusyong panlipunan.
May mga isyu at hamong panlipunang nag ugat dahil sa kabiguan ng isang institusyon na maipagkaloob ang mga inaasahan mula rito. Halimbawa, ng mataas na bilang ng mga mamamayang walang trabaho ay maaaring dulot ng kakulangan ng kaalaman at kakayahan na bunga ng kabiguan ng paaralan na magkaloob ng mataas na kalidad ng edukasyon. Maaari rin namang ito ay dahil sa hindi nagawa ng pamahalaan ang kaniyang tungkulin na lumikha ng trabaho para sa kaniyang mamamayan. May mga pagkakataon in na ang hidwaan sa pagitan ng mga institusyon ay nagdudulot ng mga isyu at hamong panlipunan. Hindi ba’t naging malaking usapin ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Law (RA 10354)? Sa nabanggit na isyu, naging magkasalungat ang pananaw ng pamahalaan at simbahan.
Social Group
Ang mga institusyong panlipunan ay binubuo naman ng mga social group. umutukoy ang social group sa dalawa o higit pang taong may agkakatulad na katangian na nagkakaroon ng ugnayan sa bawat isa at bumubuo ng isang ugnayang panlipunan. May dalawang uri ng social group: ang rimary group at secondary group. (Mooney, 2011). ng rimary group ay tumutukoy sa malapit at impormal na ugnayan ng mga indibiduwal. Kadal san, ito ay mayroon lamang maliit na bilang. Halimbawa nito ay ang pamilya at kaibigan.Sa kabilang banda, ang econdary group ay binubuo ng mga indibiduwal na may pormal na ugnayan sa isa’t isa. Karaniwang nakatuon sa pagtupad sa isang gawain ang ganitong uri ng ugnayang panlipunan. Isang halimbawa nito ay ang ugnayan sa pagitan ng amo at ng kaniyang manggagawa, gayundin ang ugnayan ng mga manggagawa sa isa’t isa. agkakaroon ng hindi magandang ugnayan ang mga bumubuo sa isang social group na nagdudulot ng ilang isyu at hamong panlipunan. Halimbawa ang malawakang pagwewelga ng ilang manggagawa ay isang isyung panlipunan na dulot ng pagkakaroon ng hindi magandang ugnayan ng mga manggagawa at may ari ng kumpanya.
Status 
Kung ang mga institusyong panlipunan ay binubuo ng mga social groups, ang mga social groups naman ay binubuo ng iba’t ibang status. Ang status ay tumutukoy sa posisyong kinabibilangan ng isang indibiduwal sa lipunan. Ang ating pagkakakilanlan o identidad ay naiimpluwensiyahan ng ating status. May dalawang uri ng status: ito ay ang ascribed status at achieved status .
Paano nga ba nagkakaugnay ang dalawang uri ngstatus? Maaaring makaapekto ang ascribed status ng isang indibiduwal sa kaniyang achieved status. Halimbawa, ang isang indibid wal ay ipinanganak na mahirap. Ang pagiging mahirap niya sa pagkakataong ito ay maituturing na ascribed status. Ang ascribed status na ito ay maaaring maging inspirasyon sa kaniyang hangarin na makatapos ng pag aaral o kaya ay maging isang propesyunal upang makaahon sa hirap ng buhay. Ang pagiging isang college graduate o propesyunal ay maituturing naachieved status May mga isyu at hamong panlipunan na may kaugnayan sa status ng tao sa lipunan. Karaniwan, nagkakaroon ng mas malawak na pagkakataon sa magandang kalidad ng edukasyon ang mga taong ipinanganak na mayaman kung ikukumpara sa mga mahihirap. Sa kabila nito, mayroon din nam ng mga tatus Ascribed Status Achieved Status Nakatalaga sa isang indibiduwal sa bisa ng kaniyang pagsusumikap Maaaring mabago ng isang indibiduwal ang kaniyang achieved status Halimbawa: Pagiging isang Guro Si Nho-nho ay naging guro dahil sa kaniyang pagsusumikap. Nakatalaga sa isang indibiduwal simula nang siya ay ipinanganak Hindi ito kontrolado ng isang indibiduwal Halimbawa: Kasarian Si Jaja ay ipinanganak na babae. Pigura 1: Ang ascribed at achieved status 19 mahihirap na naging tuntungan ang ganitong kalagayan upang lalong magsumikap para mabago ang estado sa buhay.
Gampanin (Roles) 
May posisyon ang baw t indibiduwal sa loob ng isang social group. Ang bawat posisyon ay may kaakibat na gampanin o roles. Tumutukoy ang mga gampaning ito sa mga karapatan, obligasyon at mga inaasahan ng lipunan na akibat ng posisyon ng indibiduwal. Sinasabing ang mga gampaning ito ang nagiging batayan din ng kilos ng isang tao sa lipunang kanyang ginagalawan. Halimbawa, bilang isang mag aaral inaasahang gagampanan mo ang mga tungkulin ng isang mabuting mag aaral at inaasahan mo rin na gagampanan ng iyong guro ang kaniyang mga tungkulin tulad ng pagtuturo nang mahusay at pagbibigay ng pagsusulit sa klase. Ang hindi pagganap sa mga inaasahang gampanin ng isang indibiduwal o i ang grupo ay maaaring magdulot ng ilang isyu at hamong panlipunan. Halimbawa, ang isang mamamayan ay may tungkuling dapat gampanan sa lipunan. Kung ito ay hindi magagampanan nang maayos, magdudulot ito ng ilang isyu at hamong panlipunan. Tungkulin ng mga mamamayan na sumunod sa batas ng pagtatapon ng basura. Ang hindi pagsunod sa batas na ito ay makapagdudulot ng ilang mga suliraning pangkapaligiran tulad ng polusyon na banta sa kalusugan ng mga mamamayan. May mga pagbabago rin sa lipunan na magdudulot ng pagbabago sa roles ng bawat isa. Isang magandang halimbawa nito ang pagkakaroon ng mga househusband sa kasalukuyan. Ito ay mga asawang lalaki na siyang gumagawa ng mga gawain sa loob ng tahanan habang ang kaniyang asawang babae ang naghahanapbuhay. Marami ring pagkakataon na ang asawang lalaki at asawang babae ay kinakailangang parehong magtrabaho upang matugunan ang pangangailangan ng pamilya. Makikita sa ganitong sitwasyon ang pagbabago ng gampanin ng mga kalalakihan at kababaihan bilang tugon sa nagbabagong panahon. 

COMMENTS

SHARE

Name

@,1,1st Quarter,60,1st Quarter Examination,69,2013,2,21st century skills,1,2nd Quarter,66,2nd Quarter Examination,2,3rd Quarter,66,3rd Quarter Examination,9,4th Quarter,61,4th Quarter Examination,3,abdomen,1,accounting,3,acres of diamonds,1,activity,1,Adam Smith,1,adjustment,1,ads,3,advance,1,Advisory,1,agri-crop,3,Agri/fishery,3,agriculture,5,Animal Production,2,annotations,1,apologize,1,App,1,Apple. IPhone,1,application,1,aquaculture,8,Araling Panlipunan,16,Araling Panlipunan 8,5,Araling Panlipunan I0,54,Araling Panlipunan II,4,Araling Panlipunan IV,31,architec,1,architect,1,Art,3,art of selling,1,Article,12,Arts,6,Arts 8,2,Arts 9,2,Asia,7,asin,1,Assessment Matrix,1,Assyrian,1,Asya,20,athletics,1,attitude,2,attracting,1,Audio,9,AutoCAD,1,Automotive,2,Babylonian,1,badminton,1,bakal,1,bandaging,1,Bar Exam,2,Baroque,2,Basic Calculus,1,batas para sa mamimili,2,becoming,1,best content,1,best course,1,Biology,8,BIR,2,BIR Forms,1,black pepper,1,Blog,8,blogger,2,Bloom,1,blur,1,BMI Calculator,1,Book,21,book of accounts,1,Boost interaction,1,brain,1,breed,1,Brigada,1,Bullying,1,business,3,business mathematics,1,buying,3,camera,1,can't buy,1,cardiovascular,1,career guide,6,carpentry,2,cattle,2,cell,1,cell differences,1,cell membrane,1,cell respiration,1,change,1,CHED,2,chemical,1,Chemical Engineer,2,Chemistry,12,child,1,children,1,China,1,choices,1,Civil Engineering,1,Civil Service,1,classical era,1,Classical Period,1,clients,1,Climate,2,code,1,Colon,1,color control,1,comelec,1,comma,3,Command Economy,1,commercial crops,3,common noun,1,community problem,1,components,1,composers,1,computer,2,computer software,1,connection,1,consumer protection,1,contemporary issues,15,Continue,1,control,2,control drug,1,Cookery,2,Copy,1,copyright,1,costumer,1,course,3,Court,1,cover photo,1,cpa,3,crawl,1,creating video,2,credit,2,Criminologist,1,crop,1,Crop Production,1,crops,1,Cultural,2,culture,1,cures for lean purse,3,Curriculum Guide,58,Curriculum Map,2,customer,4,customer service,1,cut flower,4,Daily Lesson Log,266,death march,1,debit,2,decimal,2,degree,1,demand,1,dentistry,2,DepEd,2,DepEd activities,1,DepEd logo,1,Deped order,1,DepEd seal,1,Deped Tambayan PH,1,description,1,desktop,1,development,2,Disaster Readiness,2,Discipline,2,displacement,1,disposal,1,dissertation,1,distance,1,DLL,266,docking,1,Domestic Violence,1,Download,2,dressmaking,2,drone,1,drop out,1,Drug abuse,1,Drugs,1,Drying,1,duck,1,duck raising,1,ducks,1,e-class record,16,Earl Nightingale,19,Earth,1,Earth and Life Science,1,Earth and Science,1,easier,1,Ebolusyon,1,Economics,83,educate,1,education,1,Edukasyon sa Pagpapakatao,16,effective parent,2,effectivesness,1,Eggplant,1,electrical,4,Electronics,2,electronics engineer,1,elementary,1,elements,1,Elements of Style,2,employees,1,engineer,1,English,28,English 10,5,entrepreneur,5,entrepreneurship,1,environment,1,environmental problem,1,EPP,4,equation,1,Erectus,1,ESP,5,EsP 10,4,Estate Broker,1,ethics,1,events,1,exam,43,examination,73,excel unlock,1,exercise,1,extortion,1,Facebook,4,facebook comment,2,Facebook verified,1,fail,1,failure,2,farm equipments,1,farm implements,1,farming,1,Father,1,Fattening purse,1,feasibility study,1,feed,1,fertile crescent,1,fiber,1,fiber crops,4,field,1,File,1,file formats,1,File menu,1,Filipino,15,Filipino 9,2,Finding Luck,1,Firm environment,1,First Quarter,1,fitness,1,flexibility,1,folk dance,1,follow,1,follower,1,Food (fish) Processing,2,Forest,1,Forest conservation,1,forest coservation,1,forestry,1,form,3,Form 137 Template,1,Format,1,forms,1,Fourth Quarter,3,fraction,2,franchising,2,fruits,1,FRY,1,function,1,function of Meta Tags,1,Fundamentals of ABM 1,1,Future Control,1,gaining weight,1,games,1,Gang,1,garlic,1,gas,1,Gender,1,General Mathematics,1,generator,1,gentleman,1,George S. Clason,7,get out,1,ginger,1,give away,3,giving money,1,Glycolysis,1,goals,1,Goat,2,Gold Medal,1,good manners,1,Google,3,google search,4,Governance,1,Grade 1,51,Grade 10,6,Grade 2,52,Grade 3,51,Grade 4,52,Grade 5,51,Grade 6,64,Grade 7,8,Grade 8,6,Grade 9,5,Grammar,1,GSIS Forms,1,guidelines,1,habits,2,Handicraft,2,handling,1,Happy companies,1,hardware,1,Harvesting,2,hatching,1,health,22,Health 8,1,Health 9,5,Heart-related fitness,1,Hebrew,1,Hekasi,1,heograpiya,1,high jump,1,high paying,1,hiking,1,Hilagang Asya,1,Hiring,1,history,2,Hittites,1,holidays,1,Home Economics,7,Homo sapiens,1,Horticulture,6,hot pepper,1,how to,3,how to earn money,1,Human Person,1,Human Sexuality,1,ICT,34,ICT II,26,ideas,4,IFS,5,image,1,image window,1,Imges,1,immune,1,imperyo,1,implementation,1,improve,1,in-video caption,1,increase,1,index,1,India,1,indigenous,1,Indoor and Outdoor activities,1,Industrial Arts,23,inflammation,1,influence,1,information,1,innovation,1,inquiry,2,insects,1,inspiration,22,Instructional Materials,1,instrumental music,1,Insurance,1,integrated,1,integrated farming system,1,intentional injuries,4,interesting life,1,internet,2,internet protocol IP,1,intracellular components,1,introvert,1,investing,1,IP adress,1,IPCRF,2,Japan,1,java,1,jobs,10,journal,1,jump,1,K to 12,254,Kanlurang Asya,2,keywords,3,kidnapping,1,kids,1,kindergarten,6,kinematics,1,Kompetisyon,1,kontinente,1,Korea,1,kultura,2,labor code,6,labor law,5,land preparation,2,langis,1,laptop,1,latitude,1,law,2,LDM2 Portfolio,1,Lead the Field,13,leadership1,2,Learners Materials,3,learning,5,learning materials,102,learning Modules,5,lecture,2,legumes,1,LET,1,life,3,life science,1,link,1,literacy,1,Literary,1,literature,1,location,1,logo,1,lokasyon,1,longitude,1,losing weight,1,love,1,low paying,1,loyalty,1,magic from the brain,1,Magnus Effect,1,magsasaka,1,manage emotion,1,manage thoughts,1,management function,1,Mapeh,34,Mapeh 8,2,Mapeh 9,16,Market Economy,1,marketer,1,marketing,2,Masonry,1,master key,1,material,1,material handling,1,Math,14,matter,1,measure,1,Mechanical Engineering,3,media,1,Medical Technologist,3,Medieval,2,MELCs,1,memo,3,mention,1,mentor,1,menu,2,menu bar,1,mercury,1,mesolitiko,1,Mesopotamia,2,Meta Tags,1,metal,1,Mid-Year Bonus,1,Midwife,1,millionaire,1,Mixed Economy,1,MJ DeMARCO,13,module,38,Module 1,4,money,3,monitor,1,monopoly,3,Monopsony,1,monsoon,1,Most Essential Learning Competencies Kinder to Grade 12,1,Mother Tongue,1,motion,1,motivation,25,MRF template,1,MTB,2,muscular,1,music,13,Music 8,4,Music 9,4,Musical Ensembles,1,my opinion,2,NAT Reviewer,14,neolitiko,1,networking,1,news,1,non-working days,1,noun gender,1,noun plural,1,nouns,2,nursing board,6,oil crop,3,oligopoly,1,onion,1,online,4,optimize image,1,Oral Communication,1,order,6,organization,1,orienteering,1,overcome,1,Ownership,1,P E,1,P.E,2,P.E.,2,Pag-ibig Forms,1,page,1,paintings,1,Paleolitiko,1,palettes,1,pananagutan ng mamimili,1,pananaw,1,paniniwala,1,Parent,3,parenthetic expressions,1,Parenting,5,parents,1,parts of speech,1,pay,1,pdf,1,PE 8,1,PE 9,5,peanut,1,peking,1,people,1,percent,1,percentage,1,periodic exam,1,Periodical Test,4,personal,1,personal development,23,pest,3,Peter Thiel,9,pharmacists,1,phases,1,PhilHealth,1,Philhealth Forms,1,Philippine,2,Philosophy,1,Phoenician,1,photoshop,25,Phrasal Verbs,5,physical,2,Physical Education,6,physical fitness,1,Physician,1,Physics,4,Pilipinas,1,pin,1,Pisikal,1,planting,1,planting calendar,2,plumber,3,plyometric,1,plyometric-exercise,1,Political,1,politics,1,poor,2,positive,1,possesive singular,1,Possession,1,possessive noun,1,poultry,1,power of Law,1,power point,1,PRC,6,PRC Forms,1,Precalculus,1,press releases,1,prevent accident and injuries,1,prevent drug,1,Principal's Test Reviewer,1,Principals' Test Results,1,principles,1,Printing,1,probability,1,problem statement,1,Profession,1,professional growth,2,program,1,promote products,1,promotion,2,proper noun,1,proportion,1,Psychology,1,push buttons,1,quail,1,quails,2,qualitative,2,quantitative,1,quarterly exam,18,quartz,1,question,1,questioning,1,Questionnaire,3,questions,1,quick fix,1,race,1,raga,1,Raising,1,rasa,1,ratio,1,read,1,reading,1,record,2,Rectal,1,recycle,1,recycled,1,reference,1,regions,1,relihiyon,1,Renaissance,2,research,7,research paper,1,Resources of Income,1,response,1,retire,1,Reviewer,1,reviewing literature,1,revolution,1,Rice Production,3,rich,6,risk,1,Risk Reduction,1,Rizal,1,rock,1,roles,1,roots,1,RPMS Manual,1,rule in creating video,1,rules,1,run,1,S.Y.:2022-2023,1,sacrifice,1,salary,1,Salary adjustment,1,scalar,1,scams,1,scanner,1,schedule,2,scholar,1,school calendar,1,School Forms,1,school head,1,Science,16,scientific notation,1,Second Quarter Mapeh,2,secondary,1,secrets,2,seedlings,1,self reliance,1,self-discipline,1,self-inflicted injuries,2,selling,3,selling other's product,1,selling video,1,Senior High Sch,26,Senior High School,10,SEO,1,separation,1,separation pay,1,sexual abuse,1,Silangang Asya,1,SIM,1,single conjunction,1,skills,4,smarter,3,social media,5,Social Studies,1,society,1,soil sampling,1,soybean,1,Speech,1,speed,1,spice,2,Spice crops,5,spoiled,1,SSG,1,stalking,1,states of matter,1,Statistics,2,stories,2,structure,1,students,2,study,1,sub menu,1,subscribers,1,success,2,successful,3,sukat,1,Sumerian,1,sunflower,1,suplay,1,supply,1,system,1,tags,1,tala,1,tanso,1,TAX,2,Teachers,6,Teachers Guide,1,Teachers Personal Forms,1,teaching,2,teaching degree,1,Teaching Guide,49,Technical Drafting,2,Technical Evaluation,1,techniques,2,technological monopoly,1,techpopop,1,term paper,4,TESDA,1,test,1,The Millionaire Fastlane,13,The Richest Man in Babylon,7,Theatre,1,theme,1,Therapist,1,thesis,4,things,1,think,1,threshing,1,throws,1,Timog Asya,1,Timog Silangang Asya,1,TLE,92,TLE 10,10,TLE IV,37,tool,2,toolbox,1,toolkit,1,topic,1,TOS,3,tourist spot,4,track and field,2,Tradisyonal na Ekonomiya,1,traffic,1,TRAIN,1,transaction,1,trust,1,tungsten,1,tutorial,1,Unang Kabihasnan,1,Unang Tao,1,unexpected,1,units,1,UPCAT,2,upgrading,2,UST,1,Value,1,vector,1,vegetable,1,verbal abuse,1,vermicomposting,1,vermiculture,1,vermiworms,1,video,4,Video Lesson,7,video title,1,videos,3,viewers,3,Violence,1,Vocal,1,Vocal Music,2,VPN,1,Walang Pasok,1,walk,1,waste,1,waste management,1,website,1,welcome,1,welding,1,wika,2,William Strunk Jr.,2,work,1,work plan,1,workspace,1,world,1,worms,1,worry,1,wrestling,1,writing,3,yamang likas,4,yamang mineral,1,Yamang Tao,1,your story,1,youth,1,YouTube,12,zambia,1,Zero to one,9,zinc,1,Zumba,1,
ltr
item
Techpopop: Ano ang Mga Elemento ng Istrukturang Panlipunan
Ano ang Mga Elemento ng Istrukturang Panlipunan
contemporary issues, Elemento ng Istrukturang Panlipunan, what are the elements of nations structure
https://image.slidesharecdn.com/ap10-170623022933/95/ap-10-aralin-isyu-at-hamong-panlipunan-20-638.jpg?cb=1499557271
Techpopop
https://www.techpopop.net/2018/06/mga-elemento-ng-istrukturang-panlipunan.html
https://www.techpopop.net/
https://www.techpopop.net/
https://www.techpopop.net/2018/06/mga-elemento-ng-istrukturang-panlipunan.html
true
5311362690652416365
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content